भाषाएँ

সুমৗয়-সুমৗয়লৗ ফল/1

হাজংগ্লৗলৗ খাৱা আৰ লাগাৱা শাক-পাতাগ্লৗ।

কামেৰিঙা:
ইদৗ তেঙা ফল। কিন্তু নাৰিলেকন বাখাৰ তেঙা নালাগে। আৰ মাছ লগে নাৰিবলে, বাখাৰ সাত লাগে। ইদৗ শেপতেমবৰ বা অকতেবেৰ মাছ থিকি ফল দেয়।

বানদাকুবি:
ইদৗই বেক শাকপাতা চৗয়ৗ বিশি লাগায়। ইদৗ হাত জাগানি নাবেমবোৰ মাছ থিকি ফেব্ৰুৱৗৰি মাছ পৗয়ৗ বেচায়।

ফুলকুবি:
ইদৗও বানদাকুবি হেনা বেক শাকপাতা চৗয়ৗ বিশি লাগায়। আৰ ইদৗও হাত জাগানি নাবেমবৰ মাস থিকি ফেব্ৰুৱৗৰি মাস পৗয়ৗ বেচায়।

সেসনা:

ভজন:
ভজন ফুলৰৗ বাজাৰনি ফেব্ৰুৱৗৰিনি পায়. কুমলৗ ভজনৰৗ মাৰসনি পায়. দাঙ-দাঙ ভজনৰৗ এপ্রিললৗ মায়দ থিকি পায়.

মুৰিস:

ইদৗ সাৰা বছৰ পায়। একন্দা ঘৰে দিননি খাবাগে নিজৗলৗ হাউলিগ্লৗনি নানানতা জাতলা লাগায়।

ধাঙা:
ইদৗ মাৰস বা এপ্রিলমাস থিকি পায়।

আগপাটা <<<